Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je FOTOEXPRES Jedlák, s.r.o. so sídlom Tomášika Dumína 8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 50118226, DIČ: 2120189874. Kontaktné údaje: fotoexprespo@fotoexprespo.sk, 0905 611 579.

Aké informácie spracovávame

Pri vytvorení objednávky spracovávame vaše údaje, ktoré nám poskytnete a to predovšetkým: meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, mobilné číslo. Ďalej sú to údaje špecifické pre objednávku, ktoré sami ľubovoľne doplníte a môžu obsahovať osobné údaje, ako text alebo vaša podobizeň (fotografia) alebo iné fotografie, ktoré sú špecifické pre vašu objednávku.

Ďalej spracovávame údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete a to predovšetkým mená a priezviská osôb v textoch pridaných do fotografií a/alebo iných produktov. Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčné osoby a zaistiť ich súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Taktiež automaticky spracovávame anonymizované údaje po vstupe na webovú stránku, akú sú napr. dátum a čas prístupu, informácie o prehliadači a operačnom systéme či jazyka a správanie sa na webovej stránke ako ktoré odkazy navštívite a akú dobu strávite na podstránke alebo či z nej odídete. Tieto informácie sú anonymizované a teda neobsahujú žiadne identifikátory a nedokážeme ich spojiť s údajmi z vašej objednávky.

Prečo informácie spracovávame

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a spracovávame ich len na nevyhnutné účely.

Vaše údaje spracovávame pre potreby nákupu tovaru alebo služby akým je výroba fotografií, darčekových predmetov a doplnkové služby. Osobné údaje je nevyhnuté použiť na vyhotovených produktoch. Taktiež ich spracovávame na možnosť komunikácie (komunikácia v reálnom čase - telefonicky - a pomocou emailov) a doručenia.

Údaje tretích osôb sa taktiež môžu (ak ich vyplníte) nachádzať na tovare kde sú nevyhnutnou súčasťou a ktorý pre vás na vašu žiadosť vyhotovujeme.

Anonymizované údaje používame na zlepšovanie našich služieb. Pomocou získaných dát vieme vylepšiť našu webovú stránku pre ľahšiu orientáciu na webovej stránke alebo optimalizáciu pre zariadenie alebo jazyk.

Sprostredkovatelia

Vaše osobné údaje spracúvajú aj naši zmluvní partneri na rozsah nevyhnutný pre vykonanie ich činnosti:

 • Doručenie tovaru: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica potrebuje pre doručenie vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu a kontaktné informácie ako je email a mobilné telefónne číslo. Dopravca je oprávnený používať údaje len na poskytnutie prepravných služieb.
 • Subdodávateľ: zazmluvnený partner, ktorý pripravuje grafické podklady pre potreby veľkoformátovej tlače prevádzkovateľa je D.MEDIA, s.r.o. so sídlom Nemcovce 27, 082 12 Nemcovce, ktorý spracúva údaje vás a tretích osôb nachádzajúce sa na vyhotovených grafických podkladoch pre tlač. Subdodávateľ je oprávnený používať údaje len na samotné vyhotovenie grafických podkladov. Subdodávateľ, ktorý zabezpečuje grafické podklady a výrobu fotokeramiky je Svetlana Bezecná, Trenčianska 221/30, 019 01 Klobušice. Ďalší subdodávatelia, ktorí umožňujú prevádzku webovej stránky sú: DigitalOcean, LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických. ktorý poskytuje infraštruktúru pre webovú stránku, ďalej Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorý spracováva anonymizované údaje a poskytuje pre nás informácie na zlepšovanie našich služieb.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 • S týmito sprostredkovateľmi máme, ak je to možné, uzatvorené zmluvy o poverení spracovaním osobných údajov a uistili sme sa, že sú schopní zodpovedne spracovávať vaše osobné údaje.

  Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

  Vaše osobné údaje budú spracovávané maximálne na dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

  Upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie povinností stanovené právnymi predpismi či v súlade s nimi, môžu byť spracovávané na dlhšou dobu. Príkladom sú daňové doklady, ktorá sa uchovávajú najmenej 10 rokov.

  Anonymizované údaje sú spracovávané len na dobu 26 mesiacov.

  Zabezpečenie osobných údajov

  Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

  Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

  Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Vyhotovili sme bezpečnostný projekt a oboznámili zamestnancov o všetkých potrebných náležitostiach.

  Profilovanie na základe osobných údajov

  Neuskutočňujeme profilovanie na základe poskytnutých osobných údajov.

  Vaše práva

  Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

  Pre uplatnenie ktoréhokoľvek práva nás môžete kontaktovať na emailovej adrese fotoexprespo@fotoexprespo.sk.

  Vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

  S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
  1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  2. Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
  3. Vzniesoli ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
  4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
  5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  6. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov
  Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

  Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesoli námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

  V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

  Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak nás najprv kontaktujete na emailovej adrese fotoexprespo@fotoexprespo.sk.